Regulamin strony Co robić, kiedy dziecko

Regulamin

Regulamin sklepu Co robić, kiedy dziecko...

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Justynę Borzucką (dalej jako Sprzedawca). Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą, pisząc na adres e-mail: kontakt(at)crkd.pl lub telefonicznie: 507717137.

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
2) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
3) Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę;
4) Towar – rzecz będąca przedmiotem Zamówienia.
5) Usługa – usługa będąca przedmiotem Zamówienia, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
6) Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Towaru/Usługi (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy);
7) Zamówienie – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające prawa oraz obowiązki obu stron odnośnie zakupu Usługi/Towaru;

2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać Zamówienia Usług uwidocznionych na stronach Sklepu — szczegóły każdej usługi są opisane w Ofercie dostępnej na stronie Sklepu.
2. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
4. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny produktu. Ceną najniższą jest najniższa cena za Usługę, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – cena najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
5. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. W celu zakupu Usług, Klient wypełnia formularz Zapisu i wysyła go do Sprzedawcy.
6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia Zamówienia drogą elektroniczną wraz ze szczegółami dotyczącymi płatności do 3 dni roboczych.
7. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego.
8. Klient ma obowiązek dokonać płatności po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.
9. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania Zamówienia.
10. Zamówienie Usługi zgodnej z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta zostanie zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu płatności lub — jeśli dotyczy — w dniu podanym dokładnie w Ofercie.
11. Do korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz korzystania z zakupionych Usług nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

4. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailowo na adres kontakt@corobickiedydziecko.pl. Oświadczenie należy wysłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
4. Reklamacje w przypadku Towaru niezgodnego z umową można składać w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu Zamówienia.
5. Reklamacje można składać mailowo na adres kontakt@corobickiedydziecko.pl
6. W reklamacji należy podać dane Klienta oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
7. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
8. Wobec Klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

5. DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
4. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, 5. Klient może odstąpić od umowy.
Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub gdy strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
6. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach: złożenie i realizacja Zamówienia, realizacja obowiązków podatkowo-księgowych, obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę, identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę, obsługa zapytań kierowanych przez Klienta nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę, wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie
3. Odbiorcami danych osobowych Klienta są: dostawca systemu mailingowego.
4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Klient może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Klienta do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Klienta jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne, aby złożyć Zamówienie.
7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://corobickiedydziecko/polityka-prywatnosci

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023

Logo Co robić kiedy dziecko...
COPYRIGHT © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram